Algemene Voorwaarden bij dienstverlening door cloudia CV

 

 

 

Artikel 1 : definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de aangegeven betekenis gebruikt:

Gebruiker: opdrachtnemer Cloudia

Opdrachtgever: de wederpartij van Cloudia

Overeenkomst: de opdracht tot dienstverlening van opdrachtgever aan Cloudia.

 

Artikel 2 : Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Gebruiker en alle overeenkomsten waarin Gebruiker diensten van welke aard ook aan zijn Opdrachtgever levert.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Gebruiker tijdig wordt voorzien van alle voor de opdracht relevante informatie. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die een gevolg is van onjuiste of onvolledige door Opdrachtgever verstrekte informatie.
 6. Gebruiker behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren.

 

Artikel 3 : Vergoeding

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zijn aan Gebruiker.
 2. Indien voor het verrichten van de diensten een vaste prijs (bv in geval van een abonnement) is afgesproken en het verlenen van die diensten tot aanvullende werkzaamheden leidt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, zal Gebruiker de Opdrachtgever vooraf informeren over de financiële consequenties van die aanvullende werkzaamheden.
 3. De door Gebruiker verrichtte diensten worden maandelijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht tenzij hierover schriftelijk een afwijkende afspraak is gemaakt.

 

Artikel 4 : Betalingen

 1. Bij gebreke van overeengekomen automatische incasso, dienen facturen uiterlijk tien werkdagen na factuurdatum te worden voldaan.
 2. Indien een factuur niet binnen tien werkdagen is voldaan dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag.
 3. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Hierbij zal de incassorichtlijn van Kantonrechters als uitgangspunt dienen.

 

Artikel 5 : Vertrouwelijke informatie

Gebruiker en Opdrachtgever staan er voor in dat alle, zowel voor als na het aangaan van de overeenkomst, van de wederpartij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim zal blijven.

 

Artikel 6 : Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Gebruiker die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Gebruiker voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag van de facturen van Gebruiker voor de desbetreffende opdracht over het laatste abonnementsjaar.
 2. In het geval Gebruiker in het bezit is van een aansprakelijkheidsverzekering, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn voor het bedrag dat onder die verzekering zal worden uitgekeerd.
 3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte- en gevolgschade die Opdrachtgever mocht lijden ter zake door Gebruiker geleverde diensten. Onder indirecte- en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfs- en immateriële schade.
 4. Het hiervoor in dit artikel gestelde vindt geen toepassing indien schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker.

 

Artikel 7 : Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend.

 

Artikel 8 : Geschillen

 1. Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
 2. Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever is Nederlands recht van Toepassing.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Gebruiker heeft niettemin het recht het schil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Cloudia CV

Rouwkooplaan 5, 2251 AP Voorschoten

KvK Den Haag nr 54149991